Vårdnad Göteborg

Erfarna jurister inom familjerätt

Vi finns i Göteborg och Borås

Viktigt att ta juridisk hjälp i svåra tvister

Vid skilsmässor och separationer är det lätt att barnen hamnar i kläm. Vilken av föräldrarna ska ha vårdnaden, hur ska umgänget se ut? Anledningar till konflikter är många. Lyckas inte föräldrarna lösa problemen själva eller genom samarbetssamtal så kan det sluta med en rättslig tvist. Då kommer det att behövas juridisk hjälp. Vi är en erfaren advokatbyrå i Göteborg med stor erfarenhet av frågor som rör vårdnad och annan familjejuridik.

Är du inblandad i en vårdnadstvist och behöver en erfaren jurist för att hjälpa dig? Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi står lojalt våra klienters sida genom hela rättsprocessen.

skärgården

Många svåra frågor att reda ut

Vid en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn blir ofta frågor om vårdnad svåra att reda ut. Ska vårdnaden vara gemensam eller enskild, ska barnen bo växelvis hos vårdnadshavarna, vem ska vara boendeförälder och umgängesförälder? Frågorna är många, och har parterna svårt att komma överens är det viktigt att antlita juridisk hjälp.

Vi har omfattande erfarenhet av att biträda föräldrar i frågor om vårdnad. Vi processar i domstol, hanterar kontakter med myndigheter och motparter och ger råd i alla de svåra frågor som kommer upp i dessa fall.

Erfarna experter på vårdnad i Göteborg

Barn som har separerade föräldrar har behov av trygghet och en trygg vetskap om vem man ska bo hos och vem barnet ska bo hos under helger och lov. Bra och tydliga avtal mellan föräldrarna om hur vårdnad och umgänge ska regleras är en stor fördel för alla parter. Om parterna har svårt att komma överens så kan man få hjälp av kommunen med samarbetssamtal. Om föräldrarna ändå har svårt att komma överens så kan fallet avgöras i en rättstvist om vårdnaden.

En vårdnadstvist inleds med att en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten. Domstolen har skyldighet att försöka få parterna att finna en lösning med samförstånd.

Vi är med dig under hela processen

Om parterna inte kommer överens så kan rätten ta ett tillfälligt (interimistiskt) beslut om barnets vårdnad innan huvudförhandlingen inleds. Innan huvudförhandlingen inleds gör domstolen en familjerättslig utredning som enligt huvudregeln ska redovisas inför domstolen inom fyra månader. Barn och föräldrar intervjuas och information från andra referenspersoner och myndighetspersoner inhämtas också. Rättsprocessen avslutas med rättegång men i dessa frågor är det vanligt att föräldrar kommer överens utan en rättslig prövning.

En dom eller ett beslut från tingsrätten kan överklagas till Hovrätten och därefter till Högsta domstolen. Vi kan hjälpa dig om du vill överklaga en dom om vårdnad av barn.

Samförstånd ofta att föredra

Innan du inleder en rättsprocess rekommenderar vi att du försöker hitta en samförståndslösning på familjerätten. Vi rekommenderar starkt att du anlitar våra erfarna och kunniga advokater i Göteborg som är specialiserade på vårdnad och andra familjerättsliga frågor.

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har rätt till rättshjälp och rättsskydd. Du bör även ha med ditt försäkringsbrev till första mötet.

Hämta stöd från familj och vänner

En rättsprocess är alltid jobbig för alla inblandade, därför är det viktigt att ha stöd från kompetenta jurister men också från familj och vänner. Det är också viktigt att ha en bra dialog med socialtjänsten eller familjerätten.

Om du eller barnet utsatts för våld bör du göra en polisanmälan och eventuellt ansöka om kontaktförbud. Barn alltid mår bäst att hållas utanför en konflikt mellan föräldrar.

Är du inblandad i en vårdnadstvist? Välkommen att kontakta oss – vi är experter på det juridiska när det handlar om vårdnad i Göteborg. Vi står alltid på din och ditt barns sida i en svår situation.

 

Advokater med stor erfarenhet av fall som rör vårdnad av barn